Breed gedragen beslissingen nemen met ‘Strategic Decision Making (SDM)’

In het dagelijks leven hebben mensen in het algemeen simpele ‘trucjes’ aangeleerd die tot snelle beslissing kunnen leiden. Deze trucjes kunnen prima werken voor daarvoor bestemde beslissingen zoals het kiezen van kleding of het doen van boodschappen. Echter, wanneer beslissingen meerdere doelen omvatten hebben beslissers de neiging om de afweging van deze doelen te vermijden of te vergeten. Deze afweging is echter wel belangrijk wanneer je een beslissing maakt die betrekking heeft op verschillende afdelingen of als een beslissing meerdere ketenpartners betreft.

Veel managers en leidinggevenden hebben moeite met beslissingen maken. Van alle nieuw aangestelde leidinggevenden geeft 57% aan dat ze het maken van beslissingen moeilijker en gecompliceerder vinden dan ze verwacht hadden (HBR, 2018). Deze methode helpt u bij:

  • Het maken van een beslissing waarin u meerdere keuzemogelijkheden tegen meerdere factoren (of aspecten) wilt afwegen;
  • het afwegen van verschillende belangen ten opzichte van elkaar;
  • het kwantificeren van aspecten welke de beslissing beïnvloeden;
  • het maken van de meest objectieve keuze.

Welke toegevoegde waarde kan SDM voor uw organisatie hebben?

De tool stelt u in staat uiteenlopende doelen en visies integraal af te wegen om zo een gedragen beslissing te faciliteren. Dit is van grote toegevoegde waarde voor veel bedrijven en hun (keten)partners doordat hiermee het draagvlak voor de beslissing wordt vergroot. De methode laat de meest logische (gezamenlijke) keuze zien wanneer alle partners consistent handelen met de afgesproken waarderingen. Daarnaast krijgt men een integraal inzicht in de beslissing doordat de methode de draaiknoppen laat zien waaraan gedraaid kan worden en welke leiden tot de uiteindelijke beslissing. De groep wordt gedwongen tijd en energie te steken in de beslissing en wordt dus aangemoedigd dieper na te denken over het probleem. Dit zorgt ervoor dat men een expliciete en verdedigbare redenering ontwikkelt op basis van feiten en zorgt er dus voor dat men beter kan uitleggen en rechtvaardigen waarom de gekozen route de beste is. Een kwalitatief goede beslissing is namelijk niet voldoende om uw (keten)partners of organisatie mee te krijgen. Deze expliciete en verdedigbare redenering gebruikt u om draagvlak te creëren bij uw stakeholders en ze te informeren zodat zij de redenering achter de beslissing sneller zullen begrijpen en deze sneller zullen accepteren.


Hoe kan Supply Value helpen bij het maken van beslissingen?

Wij kunnen u helpen met het maken van gefundeerde (strategische) beslissingen. Wij ondersteunen u bij het gehele proces van de voorbereiding tot aan het creëren van draagvlak voor de genomen beslissing. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

  1. Keuzemogelijkheden bepalen

De eerste stap in het proces is het identificeren van alle keuzemogelijkheden. Dit kunnen bijvoorbeeld alle mogelijke IT systemen zijn waar een overheidsinstantie uit kan kiezen, of de keuze tussen verschillende mogelijke vestigingslocaties voor een zorginstantie. Het komt vaak voor dat er enorme hoeveelheden aan opties bestaan waardoor research nodig is om te bepalen welke tot de reële mogelijkheden behoren. Supply Value kan deze research op zich nemen om zo tot een vooraf afgesproken aantal (objectieve) keuzemogelijkheden te komen.

  1. Optimale keuze bepalen

We helpen u met het maken van een volledige, maar werkbaar, overzicht van alle factoren die van invloed zijn op de desbetreffende keuze. Met behulp van een Value Tree worden alle factoren en de samenhang hiertussen inzichtelijk gemaakt Hierbij beginnen we met het definiëren van het hogere doel: wat is het dat we met deze keuze willen bereiken? Vanuit dat hogere doel bepalen we alle factoren van invloed, alsmede het gewicht en de waarde per keuzemogelijkheid. Middels een rekenmodel komen we dan tot een voorwaardelijke beslissing.

  1. Sensitiviteitsanalyse

Om deze voorwaardelijke beslissing kracht bij te zetten en om eventuele bezwaren van (mede)beslissers weg te nemen voeren we een sensitiviteitsanalyse uit. Deze sensitiviteitsanalyse maakt het mogelijk om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. De vraag die hiermee beantwoordt wordt is of het zwaarder wegen van een bepaald belang invloed heeft op de uiteindelijke keuze. Door de verschillende belangen af te wegen en de bijbehorende uitkomsten af te zetten tegen de voorwaardelijke beslissing verschaffen we inzicht in de invloed van belangen op de uiteindelijke uitkomst. Hiermee zorgen we voor een breed draagvlak en zorgen we dat alle belangen vertegenwoordigd zijn.

  1. Draagvlak

Het effect van een keuze is afhankelijk van de Wet van Maier. Hij stelde dat effectiviteit van een verandering het resultaat is van de som van kwaliteit (1) en acceptatie (2). Dit betekent in dit geval dat de keuze nog zo goed kan zijn, indien de organisatie de keuze niet accepteert zal het effect niet hoog zijn. Wij helpen u met het creëren van acceptatie onder uw werknemers. Deze tool is een eerste stap richting het creëren van draagvlak in uw organisatie bij het nemen van belangrijke beslissingen. Wij beseffen ons dat het hiermee pas begint. Goede communicatiemiddelen en verandermanagement methodieken kunnen hier verder bij helpen. Zie ook ‘Vijf praktische tips om een verandering echt te laten slagen’.


Meer informatie?

Wilt u weten of Strategic Decision Making bij kan dragen aan de oplossing voor uw vraagstuk? Of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via office@supplyvalue.nl of 088 – 0555 999.

Download

Download hier onze methode ‘breed gedragen beslissingen nemen met Strategic Decision Making (SDM)’

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?