IT Trendsonderzoek – top 10 – Blockchain (8), Industry 4.0 (9) & Quantum computing (10)

In deze digitaliserende wereld veranderen veel technologieën in een razend tempo de manier waarop organisaties hun werkzaamheden uitvoeren. In dit web van technologieën is het voor IT-professionals belangrijk om te weten wat de meest opkomende trends zijn van komend jaar, zodat hier de juiste toegevoegde waarde uit gehaald kan worden voor hun organisatie. Sinds 2019 voert Supply Value het IT Trendsonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van Informatiemanagement en -technologieprofessionals bij het stellen van de belangrijkste prioriteiten en de juiste focus. In de maand augustus werken wij toe naar de 3 belangrijkste IT Trends van komend jaar, door de top 10 trends te bespreken. In dit inzicht delen en beschouwen we de trends die op plek acht, negen en tien zijn geëindigd: Blockchain, Industry 4.0 en Quantum computing.

Trend 8 – Blockchain

IT-professionals plaatsen Blockchain op de achtste plek van de belangrijkste IT Trends van komend jaar. Sinds het ontstaan van cryptocurrencies heeft de technologie een enorme groei ervaren. Waar de meeste initiatieven hierin zich initieel in de financiële sector voor hebben gedaan, zien wij steeds meer sectoren zich aangemoedigd voelen om aan de slag te gaan met blockchain. Ondanks alle initiatieven zien wij dat 85% van deze initiatieven uiteindelijk tot niks leidt, vaak omdat privacy nog een struikelblok blijkt. Dit vertaalt zich ook naar de cijfers uit het IT Trendsonderzoek. 90% van de IT-professionals geeft op zijn minst enigszins bekend te zijn met blockchain. Echter, slechts 14% geeft hier prioriteit aan om bij de eigen organisatie te implementeren.

Wat is Blockchain?

Blockchain is een technologie die zich focust op het bewaren van transacties in gegevensblokken. Zoals een grootboek gecentraliseerd transacties vastlegt in kolommen en rijen, zo doet blockchain dit met gegevensblokken. Binnen een dergelijke keten zijn het niet de derde partijen – denk aan een bank of overheidsinstelling – die de transacties controleren, maar de deelnemers aan de keten zelf met behulp van validatiemechanismes. Dit kent een aantal voordelen voor organisaties. Zo zijn er geen transactiekosten van tussenpartijen doordat deze rol wegvalt. Ook neemt de transparantie van de keten toe, waardoor assets traceerbaar worden en de veiligheid en integriteit toeneemt.

Blockchain is een relatief nieuwe technologie, zit in haar groeifase en er wordt nog veel mee geëxperimenteerd. Uit deze experimenten komt naar voren dat blockchain nog een aantal tekortkomingen kent die een grootschalige doorbraak in de weg staan. Er wordt in de tussentijd gewerkt aan oplossingen voor de geïdentificeerde tekortkomingen in de vorm van mainstream blockchain. Naar verwachting zal een volwassen blockchaintechnologie oplossingen bieden voor de huidige tekortkomingen op onder andere Performance, Privacy en Governance.

Trendontwikkeling in Blockchain

In de afgelopen jaren is blockchain een hype geweest, met de opkomst van cryptovaluta en meer dan 300 organisaties die aan de slag zijn gegaan met blockchain binnen Nederland. Hieruit komt vaak naar voren dat blockchain nog niet de waarde kan leveren die het beloofd en laat de grote doorbraak nog op zich wachten. Wel wordt wereldwijd gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de technologie op basis van de uitgevoerde experimenten, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Ook uit het IT Trendsonderzoek blijkt dat blockchain meer bekendheid heeft ontwikkeld. Waar vorig jaar ruim 56% aangaf bekend te zijn met de technologie, was dat dit jaar bijna 90%. Aan de andere kant zien we wel een afname van hoge prioritering van deze technologie, respectievelijk van 21% naar 14%. Van de respondenten maakt 47% kenbaar weinig tot geen prioriteit te geven aan de technologie. Naar verwachting bereikt blockchain in 2025 haar volwassenheidsniveau en zal het breed toepasbaar zijn. In tussentijd doen organisaties er goed om te investeren in kennis en begrip van blockchain. Ook is het voor een succesvolle toepassing van blockchain cruciaal om te starten vanuit de problemen en behoeftes van de waardeketen, niet vanuit de ‘technology push’ of geïsoleerd voor één organisatie.

Trend 9 – Industry 4.0

Industry 4.0 of ‘Smart Industry’ is een nieuwkomer in de IT Trends lijst van dit jaar en is geëindigd op plaats negen. Na het ontstaan van de stoommachine (1), de introductie van de lopende band (2) en de komst van de computer (3) zijn veel mensen ervan overtuigd dat we op dit moment in de vierde industriële revolutie zitten. Echter, uit het onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de respondenten aangeeft niet of nauwelijks bekend te zijn met Industry 4.0. Een logische verklaring hiervoor is het volwassenheidsniveau van de markt, waar men ziet dat deze nog volop in ontwikkeling is.

Wat is Industry 4.0?

Industry 4.0 is een trend waarin automatisering en gegevensuitwisseling op een nieuwe manier samenkomen. Technologieën als Big Data, Internet of Things (IoT) en Augmented Reality worden gecombineerd om processen efficiënter in te richten en meer voorspelbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is onze smartphone, waarbij verschillende technologieën nodig zijn op één apparaat om te bellen, internetten en foto’s te maken. Een ander voorbeeld zijn drones die worden ingezet om de groei en gezondheid van gewassen te beoordelen en landwerktuigen die meten wat de bodemgesteldheid is. Een combinatie van deze twee technologieën en data maakt het mogelijk om akkers efficiënter te beregenen en voorspellingen over de groei van de gewassen te doen. Kortom, Industry 4.0 is de combinatie van ideeën uit verschillende industrieën, waarbij de grenzen tussen onze fysieke, digitale en biologische wereld vervagen.

Industry 4.0 kent diverse toepassingen. De twee meest opkomende ontwikkelingen binnen deze trend zijn Robotic Process Automation (RPA), welke vorig jaar als op zichzelf staande trend eindigde op plaats zes, en Digital Twins. Met behulp van RPA kunnen menselijke handelingen binnen softwareapplicaties worden nagebootst. RPA is dus een soort van ‘softwarerobot’. De technologie creëert vooral waarde als het wordt ingezet voor processen met een hoog volume en een repeterend karakter. Digital Twins is een technologie waar er een digitale tweeling van een fysiek systeem wordt ontwikkeld. Doordat informatie vanuit verschillende bedrijfsonderdelen bij deze digitale tweeling opgevraagd kan worden, verlaagt de complexiteit en verhoogt de efficiëntie van een IoT-ecosysteem.

Trendontwikkeling in Industry 4.0

De manier van produceren verandert drastisch door het samenvloeien van verschillende industrieën. Technologische ontwikkelingen, zoals IoT en data science, zullen deze veranderingen versnellen. De vraag is hoe snel deze veranderingen gaan plaatsvinden. De technologie kan zich razendsnel ontwikkelen, maar de menselijke capaciteiten kunnen hierbij achterblijven. Denk bijvoorbeeld aan de impact van g-kracht op ons lichaam. Bij grote snelheid in dezelfde richting stroomt het bloed uit de hersenen, waardoor mensen buiten bewustzijn kunnen raken. Onze menselijke capaciteit zorgt hierdoor al enige tijd dat niet alle aanwezige technologie volledig benut kan worden in de lucht- en ruimtevaart. De samenwerking tussen mens en systeem vormt daarom een grote uitdaging.

Daarnaast is het de vraag of de markt klaar is voor Industry 4.0. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 25% van de respondenten bovengemiddeld bekend is met de trend en slechts 20% veel prioriteit geeft aan deze trend. De verwachting is dat deze trend de komende jaren meer bekendheid en prioriteit gaat winnen. Enerzijds doordat de ‘losse’ technologieën zoals IoT, Data Science en RPA steeds meer bekend krijgen onder een groter publiek. Anderzijds doordat deze technologieën zich in hoog tempo ontwikkelen en daardoor steeds breder toepasbaar zijn binnen diverse industrieën. Industry 4.0 is dus de moeite waard om in te duiken. De trend biedt enorm veel mogelijkheden door de toepassing van verschillende technologieën welke de fysieke en digitale wereld met elkaar combineren, bijvoorbeeld door digital twins. Een veel breder toepasbare ontwikkeling binnen deze trend is Robotic Process Automation. Door toepassing van RPA zijn de meest traditionele branches in staat om hun processen te versnellen en zo ruimte te creëren om (met de weer beschikbare mensen) te werken aan innovaties die meer creativiteit vereisen.

Trend 10 – Quantum Computing

Van de IT Trends die in het onderzoek voorkomen neemt Quantum computing de tiende plaats in. De voornaamste reden hiervoor is dat meer dan 80% van de respondenten aangeeft totaal onbekend of slechts enigszins bekend te zijn met de technologie. Quantum computing is een veelbelovende manier om steeds groter wordende databronnen beter en sneller te analyseren. Eind 2019 claimde Google een doorbraak te hebben met een Quantum computer die een berekening in enkele minuten uitvoerde waar een reguliere computer jaren over zou doen. Ondanks dat IBM en Intel het laatste in twijfel trokken, bleek dat de berekening veel sneller was gedaan dan een reguliere computer. Het vooruitzicht is dat Quantum computers bepaalde taken exponentieel sneller kunnen uitvoeren dan reguliere computers.

Wat is Quantum Computing?

Traditionele computers werken met bits. Een bit kent een waarde van 0 en 1. De computer slaat getallen op door combinaties te maken van deze twee waarden. Quantum computers verschillen van traditionele computers, omdat deze gebruik maken van qubits. Qubits maken het mogelijk combinaties van 0 en 1 tegelijkertijd te zijn (bijvoorbeeld 70% 0 en 30% 1). Dat maakt het mogelijk om berekeningen parallel, en dus sneller, uit te voeren.

Het is nog steeds afwachten wanneer de gemiddelde Nederlander werkelijk de toepassing van Quantum computing zal ervaren, maar dat de grotere tech-bedrijven ermee bezig zijn, is een feit. Google bewees eerder de toepasbaarheid van de Quantum computer. Naast tech-giganten als IBM, Google en Microsoft, heeft de TU Delft het nu ook mogelijk gemaakt voor kleinere organisaties om met Quantum berekeningen aan de slag te gaan via het platform Quantum Inspire.

Trendontwikkeling in Quantum Computing

Uit het Supply Value IT Trendsonderzoek van 2019 bleek dat 80% van de respondenten niet (of in zeer beperkte mate) bekend was met Quantum computing. Dit jaar is dat niet anders. Organisaties zijn vooral benieuwd naar de praktische toepasbaarheid en de eerste succesverhalen, voordat zij hier zelf mee beginnen of zichzelf er in verdiepen. Pas wanneer de grotere tech-bedrijven stappen maken in de ontwikkeling en toepassing van Quantum computing, zal deze technologie ook meer in de belangstelling komen te staan van een gemiddelde organisatie. Met name use cases uit het bedrijfsleven spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling, zoals het combineren van quantum computing met artificial intelligence om fraude te detecteren in de financiële sector. Ook zal de cloud een grote rol spelen in het toepassen van quantum computing op grote schaal, namelijk in de vorm van ‘Quantum computing as a Service’.

Meer weten?

Heeft dit inzicht u enthousiast gemaakt over ons IT Trendsonderzoek? Zet de notificaties van onze LinkedIn-pagina dan aan. Volgende week onthullen wij welke twee IT trends op plek zeven en zes zijn geëindigd.

Wilt u aan de hand van dit inzicht een verdiepend gesprek hebben met één van onze consultants? Neem dan contact op met Jurriaan Vogel.