IT Trends onderzoek – top 10 – Vernieuwing van het IT Development Proces (4) & Digital Transformation (5)

In deze digitaliserende wereld veranderen veel technologieën in een razend tempo de manier waarop organisaties hun werkzaamheden uitvoeren. In dit web van technologieën is het voor IT-professionals belangrijk om te weten wat de meest opkomende trends zijn, zodat hier de juiste toegevoegde waarde uit gehaald kan worden voor hun organisatie. Sinds 2019 voeren wij het IT Trendsonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is het ondersteunen van Informatiemanagement- en technologieprofessionals bij het stellen van de belangrijkste prioriteiten en de juiste focus. In augustus onthullen wij de top 10 trends. In dit tweede inzicht delen en beschouwen wij de trends op plek vier en vijf: vernieuwing van het IT Development proces en Digital Transformation.

Trend 4 – Vernieuwing van het IT Development proces

Het blijft een uitdaging om IT-ontwikkelingen binnen de tijd en het budget af te ronden. Om deze reden wordt er veel onderzocht en geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen om het ontwikkelproces effectiever en efficiënter te maken. Uit het onderzoek blijkt dat IT-professionals deze uitdaging beamen: meer dan 70% van de respondenten geeft aan veel tot heel veel prioriteit te geven aan IT Development komend jaar. Daarmee eindigt de nieuwkomer in het onderzoek dit jaar op een vierde plek. Hiermee wordt eens te meer het belang benadrukt van het goed organiseren van IT-projecten, welke een belangrijke drijver is in een succesvolle implementatie van (nieuwe) technologie.

Wat is vernieuwing van het IT Development proces?

Het traditionele IT Development proces bestaat uit zes stappen die achtereenvolgens worden uitgevoerd:

  1. Requirements (Voorwaarden) formuleren
  2. Design (Ontwerp)
  3. Implementation (Implementatie)
  4. Testing (Testen)
  5. Documentation (Documentatie)
  6. Maintenance (Onderhoud)

Tegenwoordig zijn business processen, IT en data steeds meer met elkaar verweven. Hierdoor maakt het traditionele IT Development proces plaats voor een meer iteratieve aanpak. IT-oplossingen in kleine stukjes opleveren, testen en toetsen bij de gebruiker, aanpassen en het volgende stukje ontwikkelen. Het onderzoek wijst dan ook uit dat Agile de meest gebruikte IT ontwikkelmethode is, waarbij 56% van de respondenten een Agile manier van werken de voorkeur geeft.

In het IT Trendsonderzoek geven respondenten aan een aantal ontwikkelingen binnen IT Development als meest belangrijk te zien. 50% van de respondenten zegt Design Thinking een belangrijke toepassing te vinden. Design Thinking gebruikt methodes en technieken uit de designwereld bij het bedenken van creatieve, vernieuwende IT-oplossingen. Het is een wijze waarbinnen een kader geëxperimenteerd wordt om zo de gewenste oplossing te ontwerpen. Denk aan het terugdringen van delicten, waarbij eerst het gedrag van criminelen onder de loep wordt genomen (wat drijft hen, wat zorgt voor dit gedrag) om vervolgens een probleemstelling te definiëren (waar hebben zij behoefte aan). Vervolgens komt het bedenken, prototypen en testen van een IT-oplossing met als centraal punt het gedrag van criminelen, om op deze manier het aantal delicten omlaag te krijgen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het toepassen van een hybride aanpak om aan alle eisen van een project te kunnen voldoen. Zo kan een Agile aanpak goed werken om deelprojecten aan te sturen, maar kan PRINCE2 parallel toegepast worden om de voortgang te verantwoorden naar bestuurlijk niveau. Bekijk voor alle onderdelen van het project dus wat het gewenste resultaat is, hoe dit bereikt kan worden en kies vervolgens een passende (desgewenst hybride) projectmethodiek. Kijk op ons Digital Consulting Platform welke (hybride) projectmethodiek past bij uw project.

Trendontwikkeling in vernieuwing van het IT Development proces

De steeds sneller veranderende omgeving beïnvloedt de manier waarop organisaties opereren en organiseren. Waar Agile ooit ontstond in IT Development wordt het nu ook toegepast op hele organisatiemodellen, zie bijvoorbeeld ons inzicht over het Spotify-model. Sinds de laatste jaren is er een ware agile-trend te zien. In 2020 maakt inmiddels meer dan de helft van de organisaties al drie jaar of langer gebruik van deze populaire manier van opereren. Ook geeft dit jaar meer dan 83% van de respondenten van het IT Trendsonderzoek aan ‘redelijk bekend’ met tot ‘expert’ te zijn in de vernieuwing van het IT Development proces. De verwachting is dat dit de komende jaren nog zal aanhouden of zelfs toenemen, waarbij ook nieuwe, soms hybride, ontwikkelmethoden worden toegepast. Om tot een succesvol ontwikkeltraject te komen is het dus nodig om voor alle onderdelen van een project te bekijken wat het gewenste resultaat is, hoe dit resultaat bereikt wordt en welke (hybride) projectmethodiek hiervoor gewenst is. Kiezen van het juiste IT Development proces (en het inrichten van de besluitvorming eromheen) zal meer en meer het succes van IT-ontwikkelingen bepalen.

Business processen, IT en data raken steeds meer verweven en de aanpak van IT-projecten beweegt hierin mee. Verschillende projectmethodieken ontstaan waarbij steeds terugkomt dat een iteratieve aanpak erg belangrijk is voor projectsucces. IT-oplossingen in kleine stukjes opleveren, testen/meten bij de gebruiker, aanpassen en het volgende stukje oppakken. Zo realiseer je de belangrijkste features als eerste, heb je meer grip op de voortgang en zorg je voor een werkelijk tevreden gebruiker. De meest gebruikte manier van opereren is op dit moment nog steeds Agile. De bekendheid ervan is enorm groot en de toepasbaarheid evenzo breed. Sommige (deel)projecten vragen om een andere aanpak. Zo zal Design Thinking beter passen wanneer je dieper in de onbekende wensen van een gebruiker wilt duiken en is voor het afleggen van verantwoording naar een bestuurlijk niveau  de structuur van Prince2 van toegevoegde waarde. Het kiezen van de juiste methodiek hangt dus af van het type project. Bekijk voor alle onderdelen van het project dus wat het gewenste resultaat is, hoe je dit denkt te bereiken en kies vervolgens een passende (desgewenst hybride) projectmethodiek. Kiezen van het juiste IT Development proces (en inrichten van de besluitvorming eromheen) zal meer en meer het succes van IT-ontwikkelingen bepalen.

Trend 5 – Digital Transformation

Van de IT trends die in het onderzoek zijn geïdentificeerd is Digital Transformation als nieuwkomer geëindigd op de vijfde plaats. Een transformatie betekent letterlijk het overgaan van de ene in de andere (organisatie)vorm. Om de juiste keuzes te maken in digitale transformaties zijn nieuwe manieren van innoveren met ecosysteempartners en externe organisaties nodig.  Om de juiste keuzes te maken in digitale transformaties zijn nieuwe manieren van innoveren met ecosysteem partners en externe organisaties nodig. Uitdagingen zijn onder meer het continu innoveren en het stimuleren van een digitale cultuur. Meer dan 70% van de respondenten zegt veel tot heel veel prioriteit te geven aan Digital Transformation komend jaar. Opmerkelijk is wel dat de bekendheid van deze trend onder de respondenten achterblijft ten opzichte van de prioriteit die het krijgt.

Wat is Digital Transformation?

Digital Transformation draait dus om het transformeren van organisaties. Het is technologie overstijgend, waar een heldere visie op de transformatiestrategie over de gehele organisatie een belangrijke rol speelt. Zo klopt het dat Internet of Things, Artificial Intelligence en blockchain IT-trends zijn, maar zijn het respectievelijk connectiviteit, autonomie, en programmeerbaarheid de vertrekpunten die digitale transformatie teweegbrengen. Een goede digitale transformatiestrategie is afgestemd op of maakt zelfs onderdeel uit van de corporate strategie. Waar we bij corporate strategie zien dat deze opgedeeld is in operationele (producten, markten, processen) en functionele (Finance, HR, IT) strategieën, zal een digitale transformatiestrategie over deze gehele breedte uitgerold moeten worden.

Digitale transformatie kent verschillende toepassingen. De belangrijkste ontwikkelingen binnen deze trend zijn digitaal leiderschap, IT Awareness en Lean IT.

Industrieën en sectoren worden opgeschud door digitale ontwikkelingen die elkaar in een razend tempo opvolgen. Menig CIO ziet zich daardoor geconfronteerd met de vraag hoe hij succesvol een nieuwe technologie snel kan introduceren dan wel beter kan volgen wat andere organisaties doen. De essentie van digitaal leiderschap is het in balans brengen van de externe positionering van jouw bedrijf aansluitend bij de interne inrichting van de organisatie. Het vinden van deze balans zorgt ervoor dat de organisatie in een passend tempo technologische ontwikkelingen in de markt signaleert en adopteert en dat het in staat is om van deze ontwikkelingen een succes te maken met onder meer de juiste innovatiecultuur en de benodigde vaardigheden.

IT Awareness focust op het bewustzijn van medewerkers over de informatieveiligheid van de organisatie en het voorkomen van beveiligingsincidenten. IT Awareness krijgt steeds meer prioriteit binnen organisaties, blijkt uit de cybersecuritymonitor 2019 van het CBS. Steeds meer organisaties nemen ook maatregelen tegen cyberaanvallen van buitenaf.  Vooral middelgrote organisaties maken een inhaalslag op dit gebied. De meest gebruikte maatregelen volgens onderzoek van het CBS (2019) zijn antivirussoftware, een beleid voor sterke wachtwoorden en het opslaan van gegevens op een andere fysieke locatie.

Lean IT is de combinatie van Lean Six Sigma en IT Service Management. Het doel van Lean IT is het op een gestructureerde wijze verbeteren van processen binnen IT-organisaties of IT-afdelingen. IT Service Management legt de focus op het ‘wat’: welke aspecten en vraagstukken rondom IT dienen te worden ingevuld. Lean Six Sigma focust op het ‘hoe’. Op deze manier kunnen alle relevante aspecten en vraagstukken efficiënt en effectief opgepakt worden. Door het wegnemen van verspillingen in IT-processen kan een organisatie meer klantwaarde leveren wat leidt tot meer tevreden klanten en medewerkers.

Trendontwikkeling in Digital Transformation

De industriële revolutie verspreidde zich pas in de 19e eeuw over Europa. Het tempo van de industriële revolutie staat in een schril contrast met de digitale transformatie die bedrijven nu ondergaan. In de eerste helft van 2020 is digitalisering in een sneltreinvaart noodgedwongen toegepast door de Corona-crisis. Digital Transformation biedt veel mogelijkheden om processen, producten en/of diensten te digitaliseren. Tegelijkertijd brengt deze digitalisering ook economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke druk met zich mee. Het bij elkaar brengen van steeds veranderende technologieën en bijkomende vaardigheden, economische afwegingen en bedrijfscultuur en -structuur vraagt om prioritering en het vermogen om technologieën op waarde te schatten. Daarnaast spelen ethische overwegingen om het vertrouwen van aandeelhouders en klanten niet te verliezen. Een holistische visie van de CIO is nodig om een succesvolle digitale transformatie tot stand te brengen.

In het onderzoek zien we de trend binnen Digital Transformation de goede kant op bewegen: IT-vernieuwing blijkt veel meer vanuit een business perspectief gedreven te worden dan vanuit IT zelf. Een goede manier om Digital Transformation toe te passen is om vanuit de KPI’s van een organisatie te beoordelen welke technologische toepassingen waardevol kunnen zijn. Baseer de overweging om bijvoorbeeld Conversational AI te implementeren dus niet op het feit dat het een trend is, maar op de verwachting dat het de klanttevredenheid verhoogt. De aanpak die wij hanteren voor de begeleiding van digitale transformatie van onze klanten is de combinatie van meerdere best practices die de strategie, het klantperspectief, de innovatiekracht en de wendbaarheid van de organisatie omvatten. Daarbij creëren we een balans tussen het onderhouden van de bestaande organisatie (Run) en het neerzetten van de nieuwe organisatie (Change). Dit proces bestaat uit:

Tussen alle stappen zitten feedbackloops, plannen worden in een vaste cyclus heroverwogen op basis van feedback vanuit de onderliggende plannen. In de operatie dagelijks en per sprint, op meer strategisch niveau ieder kwartaal (of direct bij excepties). Meer uitleg over deze stappen of weten wat het voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Geerten Peek.

Met de vele innovaties binnen het technologisch speelveld en de corona-crisis als extra drijfveer, digitaliseren we massaal, wat ook te zien is in de prioriteit die Digital Transformation krijgt. Leuke ontwikkelingen, maar er komen ook veel uitdagingen bij kijken, terwijl de bekendheid met Digital Transformation bij respondenten nog achterblijft. Daarom vraagt deze trend om Digitaal Leiderschap met visionaire, faciliterende leiders, maar ook om ‘IT Awareness’ door de hele organisatie zodat de waarde van digitalisering gezien en benut wordt. Ook dient rekening gehouden te worden met de organisatiegrootte. Zo zal bij grotere organisaties een gefaseerde aanpak onontkoombaar zijn. Generiek vergt een succesvolle digitale transformatie een integrale aanpak: van visie tot en met de operatie, uitgerold over de gehele breedte van primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen.

Meer weten?

Heeft dit inzicht u enthousiast gemaakt over ons IT Trendsonderzoek? Zet de notificaties van onze LinkedIn-pagina dan aan. Volgende week onthullen wij de IT trend die op plek drie is geëindigd dit jaar!

Wilt u aan de hand van dit inzicht een verdiepend gesprek hebben met één van onze consultants? Neem dan contact op met Jurriaan Vogel.