IT Trendsonderzoek – Top 10 – Artificial Intelligence (6) & Internet of Things (7)

Jaarlijks voert Supply Value het IT Trendsonderzoek uit. In deze digitaliserende wereld veranderen veel technologieën in een razend tempo de manier waarop organisaties hun werkzaamheden uitvoeren. In dit web van technologieën is het voor IT-professionals belangrijk om te weten wat de meest relevante trends zijn van komend jaar, zodat hieruit optimaal toegevoegde waarde kan worden gehaald voor hun organisatie. In de maand december publiceren we de resultaten van het onderzoek. In de aanloop naar het volledige rapport onthullen en bespreken we steeds twee of drie trends uit de top-10. In dit inzicht delen we de trends die op de plaatsen 6 en 7 zijn geëindigd: Artificial Intelligence en Internet of Things.

Trend 6 – Artificial Intelligence

Een leven zonder Artificial Intelligence (AI) kunnen we ons inmiddels, bewust of onbewust, niet meer voorstellen. AI zorgt er onder meer voor dat mensen sneller en veiliger van A naar B worden gebracht en dat personen snel en correct geïdentificeerd worden door gezichtsherkenning. De AI-volwassenheid in Nederland is nog laag, te herkennen onder andere aan het feit dat er op hoog tempo nieuwe ontwikkelingen elkaar opvolgen. Om deze volwassenheid naar een hoger niveau te tillen heeft de Nederlandse overheid uitgesproken 2 miljard euro te willen vrijmaken voor investeringen in AI. Dit jaar eindigt AI als zesde IT trend. We zien daarmee dat AI door de jaren heen een stabiele plek inneemt in het IT Trendsonderzoek.

Wat is Artificial Intelligence? 

In het brede publiek wordt de term AI vaak aangeduid met het vermogen van een systeem om externe data correct te interpreteren, van dergelijke data te leren en die lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te bereiken door middel van flexibele aanpassing. Binnen de discipline worden vaak Machine Learning en Deep Learning in één adem genoemd. Deze onderzoeksvelden kunnen beide als AI worden geclassificeerd en zijn specifiekere toepassingen binnen de discipline. Daarbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen:

  • Weak/Narrow AI – machines die gespecialiseerd zijn in één taak, zoals chatbots en conversational AI;
  • Strong AI – machines die meerdere taken kunnen uitvoeren en kunnen leren en problemen oplossen;
  • Artificial Superintelligence (ASI) – machines die echt op mensen gaan lijken omdat ze sociale vaardigheden en creativiteit ontwikkelen of ‘leren’.

Trendontwikkeling in Artificial Inteligence

De verwachting is dat de markt voor AI nog een lange tijd stevig doorgroeit naar 316 miljard euro in 2028. Deze ontwikkelingen gaan echter wel gepaard met uitdagingen. Zo kan het verkeerd inzetten van AI enorme gevolgen hebben, zoals het verkeerd behandelen en beoordelen van sollicitaties en asielaanvragen. Aan de positieve kant zien we dat investeringen in AI zich uitbetalen en leiden tot samenwerkingsverbanden die ervoor zorgen dat de volwassenheid van AI sneller ontwikkelt. In het IT Trendsonderzoek zagen we afgelopen jaren een kleine dip in de prioriteit die werd gegeven aan AI door respondenten. Dit jaar zien we dat AI een lichte stijging in prioriteit krijgt van respondenten met een zesde plek. De belangrijkste business drivers die genoemd worden zijn het behalen van efficiëntie en schaalbaarheid, betere klantervaringen en de druk vanuit de markt om met deze trend aan de slag te gaan.

Trend 7 – Internet of Things

Slimme horloges, thermostaten en televisies zijn allemaal met internet verbonden producten in de moderne maatschappij. Ook in de bedrijfssector zijn dit soort slimme producten bekend. Denk bijvoorbeeld aan het verkeer, waar autosensoren enerzijds de toestand op de weg in de gaten houden, zodat proactieve en tijdsefficiënte begeleiding mogelijk is en anderzijds de besturing kan worden overgenomen. Als het om ‘Internet of Things’ (IoT) gaat, geeft meer dan 82% van de respondenten aan redelijk bekend tot expert te zijn met IoT. Vandaar dat deze trend prominent aanwezig is in het IT Trendsonderzoek met een notering op de zevende plaats.

Wat is Internet of Things? 

IoT is een netwerk van onderling verbonden apparaten die gegevens verzamelen, verbinding maken met het internet, analyses maken en op basis daarvan hun gedrag aanpassen. IoT wordt vaak geassocieerd met apparaten die gegevens uit hun omgeving verzamelen met behulp van een ingebouwde of externe sensor. Zij kunnen deze informatie vervolgens doorsturen van apparaat naar apparaat. Dat optreden vindt steeds minder met tussenkomst van mensen plaats, maar steeds meer op basis van de verzamelde gegevens, zoals een waterkering die automatisch sluit als het waterpeil tot een bepaald niveau stijgt. Technologie, procedures, organisaties, leveranciers en gebruikers werken allemaal samen in een IoT-ecosysteem. Er zijn verschillende componenten die met elkaar moeten worden verbonden en op elkaar moeten reageren. Het is dan ook van cruciaal belang dat een IoT-ecosysteem zorgvuldig wordt opgebouwd en onderhouden.

Trendontwikkeling in Internet of Things

Uit het IT Trendsonderzoek blijkt dat IoT niet meer weg te denken is. 78% van de respondenten geeft aan in 2022 prioriteit te geven aan IoT. In 2021 zijn er wereldwijd bijna 36 miljard IoT-apparaten geïnstalleerd, wat naar verwachting zal verdubbelen tot ruim 75 miljard in 2025. Ondanks de hoge prioriteit moet IoT genoegen nemen met een 7e plaats in het IT Trendsonderzoek. Toch wordt IoT erkend als een cruciale trend voor de groei van tal van sectoren en markten met toepassingen voor het efficiënter onderhouden van activa en het monitoren van de staat van assets. Zo worden bijvoorbeeld, sensoren geïnstalleerd door gemeenten om de luchtkwaliteit te bewaken of om passantentellingen uit te voeren voor toezicht op de binnenstad. Daarnaast wordt data verzameld in en verspreid over open ruimtes, voor commerciële doeleinden. Zo kennen we situaties waarin commerciële partijen sensor-toepassingen hebben ontwikkeld, zoals digitale billboards of wifi-tracking in winkelgebieden.

Echter, blijft de beveiliging van IoT-apparaten een belangrijk punt van zorg. Volgens het onderzoek van Platform 31 zijn er meer zorgen over publieke waarden als privacy, autonomie, dataveiligheid en de machtsbalans tussen publieke en private partijen, omdat IoT-sensoren een grote hoeveelheid gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen is het van cruciaal belang, en een van de moeilijkste problemen voor IoT, dat deze gegevens alleen beschikbaar zijn voor geautoriseerde personen. Gemeenten vinden dat zij een rol hebben in het overbruggen van de kloof tussen publieke verwachtingen en een verantwoorde digitale stad. Zij worden geconfronteerd met de verantwoordelijkheid om de digitalisering van de openbare ruimte in goede banen te leiden, wat hun rol wel of niet is, en hoe zij die rol kunnen invullen.

Bent u benieuwd naar de IT Trends van 2022? In het volledige rapport gaan we dieper in op alle trends, wat de praktische toepasbaarheid ervan is in uw business, waar de focus op zou moeten liggen en hoe/waarom dit verschilt per branche en organisatie. We sluiten het rapport af met aanbevelingen op het gebied van de IT trends, zodat hier de juiste toegevoegde waarde uit gehaald kan worden voor uw organisatie. Dit rapport is hier kosteloos te downloaden.

Wilt u aan de hand van dit inzicht een verdiepend gesprek hebben met één van onze consultants? Neem dan contact op met Jurriaan Vogel.