IT Trendsonderzoek – Top 10 – Blockchain (8), Industry 4.0 (9) & Quantum Computing (10)

Jaarlijks voert Supply Value het IT Trendsonderzoek uit. In deze digitaliserende wereld veranderen veel technologieën in een razend tempo de manier waarop organisaties hun werkzaamheden uitvoeren. In dit web van technologieën is het voor IT-professionals belangrijk om te weten wat de meest relevante trends zijn van komend jaar, zodat hieruit optimaal toegevoegde waarde kan worden gehaald voor hun organisatie. In de maand december publiceren we de resultaten van het onderzoek. In de aanloop naar het volledige rapport onthullen en bespreken we steeds twee of drie trends uit de top-10. In dit inzicht delen we de trends die op de plaatsen 8, 9 en 10 zijn geëindigd: Blockchain, Industry 4.0 en Quantum Computing. 

Trend 8 – Blockchain

IT-professionals plaatsen Blockchain op de 8e plek van de belangrijkste IT Trends van komend jaar. Op de vraag hoe blockchain zich ontwikkelt staat één antwoord echter al vast: behoorlijk snel. Waar de meeste initiatieven hierin zich initieel in de financiële sector hebben voorgedaan, voelen nu steeds meer sectoren zich aangemoedigd om aan de slag te gaan met blockchain. Ondanks alle initiatieven zien wij dat 85% van deze initiatieven uiteindelijk tot niets leidt, vaak omdat privacy nog een struikelblok blijkt. Dit vertaalt zich ook naar de cijfers uit het IT Trendsonderzoek. 96% van de IT-professionals geeft aan op zijn minst enigszins bekend te zijn met blockchain. Echter, slechts 25% geeft er prioriteit aan om blockchain in de eigen organisatie te implementeren. 

Wat is Blockchain? 

Blockchain wordt vaak gezien als een realtime, onveranderlijk register van transacties en eigendommen. Denk aan een database waarin informatie in blokken is opgeslagen. Deze blokken, kunnen op afzonderlijke, wereldwijd verspreide computers worden gekopieerd en gerepliceerd. Ze zijn allemaal identiek en worden met elkaar gesynchroniseerd. Als iemand data toevoegt of verwijdert, wordt de informatie overal gewijzigd. Al deze locaties zijn net zo veilig als een online bankportaal: bijna niet te hacken. Binnen een dergelijke keten zijn het niet de derde partijen – denk aan een bank of overheidsinstelling – die de transacties controleren, maar de deelnemers aan de keten zelf met behulp van validatiemechanismen. Dit kent een aantal voordelen voor organisaties. Zo zijn er geen transactiekosten van tussenpartijen doordat deze rol wegvalt. Ook neemt de transparantie in de gehele keten toe, waardoor assets traceerbaar worden en de veiligheid en integriteit toeneemt. 

Trendontwikkeling in Blockchain

Blockchaintechnologie maakt een enorme opmars door; de totale waarde die blockchain genereert, zal volgens Gartner in 2030 ruim 3.000 miljard dollar bedragen. Wereldwijd wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de technologie en gaandeweg neemt de adoptiegraad van blockchaintechnologie in verschillende industrieën toe. Ook uit het IT Trendsonderzoek blijkt dat blockchain nog meer bekendheid heeft ontwikkeld. Waar vorig jaar ruim 90% aangaf bekend te zijn met de technologie, was dat dit jaar 96%. Daarnaast zien we ook een toename in de prioritering die de respondenten aan de trend geven: van 14% naar 25%. Van de respondenten zegt 44% weinig tot geen prioriteit te geven aan de technologie. Naar verwachting bereikt blockchain in 2025 haar volwassenheidsniveau en zal het breed toepasbaar zijn. In tussentijd doen organisaties er goed om te investeren in kennis en begrip van blockchain. 

Trend 9 – Industry 4.0

Industry 4.0 is in de IT trends lijst geëindigd op plaats negen. Na het ontstaan van de stoommachine (1), de introductie van de lopende band (2) en de komst van de computer (3) zijn veel mensen ervan overtuigd dat we, met de komst van “slimme” apparaten en machines die onderling communiceren, op dit moment in de vierde industriële revolutie zitten. Daarnaast is door de COVID19-pandemie des te meer zichtbaar geworden hoe belangrijk digitalisering is. Allerlei toepassingen van digitale technologie leken nauwelijks op gang te komen maar kregen nu plots momentum. Dit jaar zien we ook een stijging in bekendheid met Industry 4.0. Waar vorig jaar meer dan 50% van de respondenten aangaf niet of nauwelijks bekend te zijn met de trend, is het dit jaar 38%. 

Wat is Industry 4.0? 

Industry 4.0 is de trend waar automatisering en digitalisering van de industrie op een nieuwe manier samenkomen. Waar traditioneel samenwerking over menselijke handelingen gaat, worden tegenwoordig aan de hand van data, productiesystemen aan elkaar gekoppeld om processen makkelijker te laten verlopen. Verschillende technologieën, zoals Internet of Things en Virtual Reality, worden gecombineerd om efficiënte processen te creëren en voorspelbaar te maken, maar ook door correct gebruik van data kunnen de wensen van de consument beter nageleefd worden. Denk hierbij aan een consument die een product online koopt en daarbij meteen ziet of het product op voorraad is, wanneer het geleverd wordt en na de bestelling real-time de bezorging trackt. In essentie is Industry 4.0 de combinatie van vernieuwingen uit verschillende industrieën, waarbij de grenzen tussen onze fysieke, digitale en biologische wereld vervagen. 

Trendontwikkeling in Industry 4.0
Door Industry 4.0 verandert de manier van produceren drastisch door toepassing van technologie als IoT, cloud computing en data science. Fabrieken veranderen in slimme zelfregulerende fabrieken en produceren meer data dan fysieke producten. Het is hierbij van belang dat medewerkers goed samen kunnen werken met de geautomatiseerde systemen zoals bijvoorbeeld (software)robots. Op dit moment zijn hier nog veel stappen in te maken. Alhoewel bijna twee op de drie respondenten redelijk tot zeer bekend zijn met Industry 4.0, geeft minder dan de helft daarvan prioriteit aan deze trend. Tegelijkertijd zien we ten opzichte van een jaar geleden dat respondenten meer kennis hebben van Industry 4.0 en dat de prioriteit wel groeit. Op basis van deze ontwikkeling en het toepassingspotentieel verwachten we dat Industry 4.0 de komende jaren verder zal stijgen in bekendheid en prioriteit.  

Trend 10 – Quantum Computing  

Quantum computers beloven de revolutie van de toekomst te worden. Met hun rekenkracht zullen ze veel veranderen, waarbij ze in nanoseconden calculaties uitvoeren over alle beschikbare data. Dit maakt het mogelijk om de wereld eerlijker te laten zijn in financiële regulering en inkomstenverdeling. Hoewel de vooruitzichten veelbelovend zijn, is quantum computing voor organisaties nog geen dagelijkse kost. Uit het IT Trendsonderzoek blijkt dat bijna 88% van de respondenten niet veel prioriteit geeft aan deze trend. Van de IT Trends die in het onderzoek voorkomen neemt Quantum computing daarom ook de tiende plaats in.  

Wat is Quantum Computing?
Data in digitale vorm bestaat uit bits die een waarde ‘0’ of ‘1’ hebben. Een traditionele computer slaat data op door lange combinaties te maken van deze twee waarden, wat een groot beslag op de opslagruimte van de computer legt. Grote hoeveelheden data resulteren in een (relatief) trage verwerking op traditionele computers. Quantum computers ruilen de bits in voor qubits, die een ‘0’, een ‘1’ of elk deel van ‘0’ en ‘1’ tegelijkertijd kunnen vertegenwoordigen. Hierdoor kan een quantum computer diverse berekeningen parallel aan elkaar uitvoeren. Het werken met qubits is een zeer delicaat proces en het opschalen van quantumsystemen is ingewikkeld, omdat de qubits aan elkaar gekoppeld dienen te worden zonder elkaar te beïnvloeden. Dit alles maakt het werken met quantum computing bijzonder complex en daarmee voor veel organisaties nog onbereikbaar.

Trendontwikkeling in Quantum Computing
Hoewel de quantummechanicatheorie al sinds het begin van de 20e eeuw bestudeerd wordt door wetenschappers, laat de praktische toepassing van de quantum computer nog lang op zich wachten. Dit heeft zich de afgelopen jaren geuit in weinig prioriteit in de praktische toepassing van quantum computing bij veel organisaties, zoals ook gebleken is uit het IT Trendsonderzoek. Net als vorig jaar bezet quantum computing de tiende plaats in het onderzoek en geeft meer dan 51% van de respondenten weinig tot geen prioriteit aan deze trend. Tegelijkertijd zien we de kennis over quantum computing groeien bij de respondenten. Waar de afgelopen jaren 4 op 5 vijf respondenten weinig tot geen kennis over deze trend hadden, geeft inmiddels 38% van de respondenten aan redelijk tot zeer bekend te zijn met quantum computing.  

Bent u benieuwd naar de IT Trends van 2022? In het volledige rapport gaan we dieper in op alle trends, wat de praktische toepasbaarheid ervan is in uw business, waar de focus op zou moeten liggen en hoe/waarom dit verschilt per branche en organisatie. We sluiten het rapport af met aanbevelingen op het gebied van de IT trends, zodat hier de juiste toegevoegde waarde uit gehaald kan worden voor uw organisatie. Dit rapport is hier kosteloos te downloaden.

Wilt u aan de hand van dit inzicht een verdiepend gesprek hebben met één van onze consultants? Neem dan contact op met Jurriaan Vogel.