IT Trendsonderzoek – Top 10 – Cyber- en datasecurity (1), Data (2) en Cloud (3)

Jaarlijks voert Supply Value het IT Recherche de tendances uit. In deze digitaliserende wereld veranderen veel technologieën in een razend tempo de manier waarop organisaties hun werkzaamheden uitvoeren. In dit web van technologieën is het voor IT-professionals belangrijk om te weten wat de meest relevante trends zijn van komend jaar, zodat hieruit optimaal toegevoegde waarde kan worden gehaald voor hun organisatie. In de maand december publiceren we de resultaten van het onderzoek. In de aanloop naar het volledige rapport onthullen en bespreken we steeds twee of drie trends uit de top-10. In cette vierde inzicht delen en beschouwen wij de trends op plek 1, 2 en 3: Cyber- en datasecurity, Data en Cloud. 

Trend 1 – Cyber- en datasecurity 

Digitale dreigingen, cyberinbraken en datalekken komen nationaal en internationaal steeds vaker voor. Niet alleen individuele gebruikers worden getroffen door digitale criminaliteit, maar ook bedrijven en organisaties zijn steeds vaker het doelwit. Veel processen en systemen zijn gedigitaliseerd: onze afhankelijkheid neemt toe, terwijl weerbaarheid achterblijft. Deze combinatie maakt Nederlandse organisaties kwetsbaar voor digitale aanvallen, waardoor forse investeringen van zowel overheid als bedrijfsleven nodig zijn om deze kwetsbaarheid te verlagen. 

Ook uit het IT Trendsonderzoek van dit jaar blijkt een groeiende rol van Cyber- en datasecurity. 89% van IT-professionals geeft veel tot heel veel prioriteit aan deze trend en meer dan 86% van de respondenten rekent cyber- en datasecurity tot de drie belangrijkste trends, waarmee cyber- en datasecurity ook dit jaar als de belangrijkste IT trend naar voren komt.  

Wat is Cyber- en datasecurity? 

Cyber- en datasecurity zijn van oorsprong twee verschillende disciplines, maar liggen in elkaars verlengde en kunnen elkaar versterken. Cybersecurity omvat het bredere spectrum van beveiliging van data en systemen tegen diefstal, verstoring of misbruik van hardware, software of data. Datasecurity gaat over de bescherming van data tegen bedoelde of onbedoelde aanpassing, verwijdering of openbaarmaking van data door ongeautoriseerde personen. 

Cybersecurity kent een ‘harde’ en een ‘zachte’ kant. De harde bescherming bestaat bijvoorbeeld uit een firewall die toegang afschermt, maar ook ‘security by design’ waarin veiligheid van software vanaf het ontwerp al een centrale rol speelt. Aan de zachtere kant van bescherming ligt de focus onder andere op training en bewustzijn van eindgebruikers. 

Datasecurity voorziet in technische maatregelen gericht op fysieke beveiliging, administratieve controles en andere toegangsbeperkingen. Naast deze technische maatregelen, omvat datasecurity ook organisatorische maatregelen, zoals het opstellen van een beveiligingsbeleid en het stimuleren van bewustzijn en training om medewerkers adequaat om te laten gaan met data. 

Trendontwikkeling Cyber- en datasecurity 

Afgelopen jaar bleek uit het IT Trendsonderzoek dat het groeiende belang en inzet van data gepaard gaat met kwetsbaarheid. Het belang van databeveiliging komt ook dit jaar weer sterk terug in het onderzoek. Zo zien we dat nog steeds in 2022 prioriteit wordt gegeven aan Cyber- en datasecurity wordt gegeven. Vorig jaar kwam de trend op de eerste plek te staan, ook voor 2022 verkiest meer dan 86% van de respondenten Cyber- en datasecurity tot de top 3 belangrijkste IT-trends, waarbij meer dan de helft van deze 86% het op de eerste plek zet. 

Veel IT-professionals geven aan dat door de toenemende gebruik van data en privégegevens het van belang is om alle bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk te ondersteunen door een veilige en betrouwbare (digitale) werkomgeving te creëren. Doordat veel mensen vanuit thuis werken is de bezorgdheid toegenomen of privacygevoelige gegevens goed worden beschermd. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het investeren in Cyber- en datasecurity van belang is om financiële en imagoschade te voorkomen om zo de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. 

Trend 2 – Data 

Data speelt een belangrijke rol in de wereld die snel digitaliseert, maar organisaties worstelen nog steeds met de groei in de hoeveelheid en variëteit van data. Dat data een belangrijke rol kan spelen in het nemen van belangrijke besluiten om de samenleving veiliger en leefbaarder te maken staat buiten kijf. De weg naar de juiste data en scherpe conclusies hieruit te trekken is echter uitdagend. Zo voelt 93% van de mensen zich overweldigd door data op het werk. 

Hoewel mensen zich overweldigd voelen door data, zien organisaties in zowel publieke als private sector het belang en de waarde ervan in. Dit jaar eindigt het datadomein namelijk op plek twee, waarmee het één plek is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hierbij geeft 90% van de IT-professionals aan veel tot heel veel prioriteit te geven aan data komend jaar. 

Wat is Data? 

Data zijn geregistreerde feiten die zich in allerlei vormen en uitingen manifesteren door systemen en apparaten. Het is een uitdrukking die op een bepaalde manier is vastgelegd op een medium. Ruwe data, onbewerkte gegevens, kunnen op zichzelf nog geen waarde creëren. Wanneer de vertaalslag van data naar informatie wordt gemaakt kan data geïnterpreteerd worden en wordt het waardevol. Al is data altijd historisch, toch zien we een groeiende behoefte om geregistreerde gegevens real-time te kunnen inzien. In het algemeen onderscheiden we twee vormen van data: gestructureerd en ongestructureerd. 

Gestructureerde data  Ongestructureerde data 
Dit zijn data zoals de meeste mensen het kennen: gegevens die in enige vorm georganiseerd zijn. Een Excel-bestand is het meest gebruikte voorbeeld van gestructureerde data, waar een relatief simpele rijen/kolommen structuur wordt gehanteerd. Opmerkelijk is dat slechts circa 20% van de totale data bestaat uit gestructureerde data  Ongestructureerde data heeft geen specifieke vorm of ordening. Bekende voorbeelden zijn afbeeldingen, video’s, audiofragmenten en  social media posts. Door de ongestructureerde aard van deze data is het complex om de juiste inzichten uit deze data te halen. Echter, doordat het 80% is van de totale data en dit aandeel bovendien toeneemt, ligt hier een kans om een onderscheidend vermogen op te bouwen. 

Trendontwikkeling in Data 

Doordat technologie en internet de laatste decennia een cruciale rol zijn gaan spelen in onze samenleving, worden de data die daarbij worden verwerkt van groeiend belang. Data worden daarmee gezien als belangrijke drijver van innovatie. De verwachting blijft dat Data niet een trend is die tijdelijk van aard is en zomaar overwaait. Op langere termijn zal het gebruik van data ingebed zijn in de primaire processen van organisaties. We zien een groei in prioriteit die IT-professionals aan Data geven. In combinatie met de groeiende heterogeniteit en complexiteit van het datadomein vraagt dit van organisaties om de manier waarop ze met data omgaan hoog op de strategische agenda te zetten. Operationeel gezien zullen Data Engineers nodig zijn om de heterogene databronnen tot één geheel te brengen en de Data Governance in te richten. Een tweede stap is om de gehele organisatie de waarde van data te laten inzien, door medewerkers op te leiden en te trainen. 

Doordat technologie en internet de laatste decennia een cruciale rol zijn gaan spelen in onze samenleving, worden de data die daarbij worden verwerkt van groeiend belang. Data worden daarmee gezien als belangrijke drijver van innovatie. De verwachting blijft dat Data niet een trend is die tijdelijk van aard is en zomaar overwaait. Op langere termijn zal het gebruik van data ingebed zijn in de primaire processen van organisaties. We zien een groei in prioriteit die IT-professionals aan Data geven. In combinatie met de groeiende heterogeniteit en complexiteit van het datadomein vraagt dit van organisaties om de manier waarop ze met data omgaan hoog op de strategische agenda te zetten. Operationeel gezien zullen Data Engineers nodig zijn om de heterogene databronnen tot één geheel te brengen en de Data Governance in te richten. Een tweede stap is om de gehele organisatie de waarde van data te laten inzien, door medewerkers op te leiden en te trainen. 

Trend 3 – Cloud

‘Werken in de Cloud’ staat simpel gezegd voor werken en opslaan via internet. De Cloud is niet iets fysieks, maar een reusachtig netwerk van externe servers overal ter wereld die aan elkaar zijn gekoppeld en als één ecosysteem fungeren. Een goed ingerichte en beheersbare cloudomgeving is steeds vaker een vereiste om beter en sneller in te kunnen spelen op het dynamische ICT-landschap en, voor een bedrijf, externe factoren. Uit het IT Trendsonderzoek blijkt dat de Cloud één van de meest bekende items van dit onderzoek is. 74% van de respondenten geeft aan zeer bekend of zelfs expert te zijn op dit gebied. Ook blijkt dat steeds meer ondernemingen kijken naar cloudoplossingen omwille van legio voordelen zoals flexibiliteit, snelheid en schaalbaarheid, die nodig zijn voor succesvolle digitale transformaties.  

Wat is Cloud? 

Cloud is een verzamelnaam voor online diensten. Werken in de cloud betekent dat programma’s en gegevens op iedere locatie en op ieder apparaat toegankelijk zijn. Alle gegevens worden online opgeslagen in een zogenaamd datacenter van een clouddienst. Er worden vier verschillende typen cloud-computingservices onderscheiden. Bedrijven hoeven zelf geen hardware te kopen en te beheren, en ook geen software te installeren en up-to-date te houden. De benodigde hardware en software worden namelijk onderhouden door de cloudleverancier. Met een cloudoplossing is de klant aan de technische kant flexibeler en vaak goedkoper uit. Wel is er altijd een gevaar van grote afhankelijkheid van een leverancier. 

Openbare cloud  Private Cloud  Hybride Cloud  Community Cloud 
Openbaar toegankelijke en gedeelde resources en services.  Services worden privé via een intern netwerk gedeeld, gewoonlijk on-premise.  Deelt services, afhankelijk van het doel, met openbare en private clouds.  Deelt de resources alleen met organisaties, zoals overheidsinstanties. 

Trendontwikkeling in Cloud

Afgelopen jaar gaf het overgrote deel van de respondenten redelijk bekend tot expert te zijn met Cloud. Ook dit jaar is dat niet anders, met maar liefst 95% van de respondenten. Ook geeft 82% van de respondenten veel tot heel veel prioriteit aan deze trend, wat een kleine daling is ten opzichte van afgelopen jaar. 

Multi-Cloud  

Van de respondenten die Cloud het belangrijkste item vinden wordt  als belangrijke trend het vaakst de multi-cloud strategie gekozen waarbij de applicaties verspreid worden over verschillende cloudomgevingen. Dit in verband met meer beschikbaarheid en flexibiliteit van cloudservices. 

Distributed Cloud  

In 37% van de gevallen worden publieke cloudservices die draaien op zelfgekozen datacenters als relevante trend genoemd. Het brengt de clouddiensten dichterbij de eindgebruikers die veel sneller toegang krijgen tot data en het kan juridische uitdagingen met data oplossen. 

Edge computing 

Bij Edge Computing sturen bijvoorbeeld IoT-apparaten data tegenwoordig niet naar de cloud, maar verwerkt het eerst zelf tot samengevatte informatie om die vervolgens toe te passen, wat IoT-oplossing sneller en efficiënter maakt. 

Bent u benieuwd naar de IT Trends van 2022? Dans le rapport complet, nous examinons de plus près toutes les tendances, quelle est leur applicabilité pratique dans votre entreprise, sur quoi l'accent devrait être mis et comment/pourquoi cela diffère selon l'industrie et l'organisation. Nous concluons le rapport avec des recommandations dans le domaine des tendances informatiques, afin que la bonne valeur ajoutée puisse être obtenue pour votre organisation. Ce rapport est ici gratuit à télécharger.

Souhaitez-vous avoir une conversation approfondie avec l'un de nos consultants sur la base de ces informations ? S'il vous plaît contactez Jurriaan Vogel.