Registrieren Sie sich als Associate oder Interim Professional

Sind Sie selbstständig (selbstständig) oder arbeitssuchend im Bereich Beschaffung oder Supply Chain? Registrieren Sie sich über das untenstehende Formular und wir informieren Sie über geeignete Aufgaben.

E-mail is verplicht
Voornaam is verplicht
Achternaam is verplicht
CV-document is verplicht
Bedrijfsnaam is verplicht
KVK nummer is verplicht
Telefoonnummer is verplicht
Linkedin Profiel is verplicht
Motivatie is verplicht
Contact via is verplicht

U moet akkoord gaan met de voorwaarden.

Privacy & algemene voorwaarden: 1906.14

Privacy voorwaarden

Supply Value, gevestigd aan IJselburcht 3, 6825BS Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.supplyvalue.nl 
IJselburcht 3
6825BS Arnhem
Telefon: +31880555999

E.Stoll is de Functionaris Gegevensbescherming van Supply Value. Zij is te bereiken via info@supplyvalue.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Supply Value verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Vor- und Nachname
 • Geslacht
 • Geburtsdatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefonnummer
 • E-Mail-Adresse
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@supplyvalue.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Supply Value verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Supply Value analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Supply Value volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Supply Value verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Supply Value neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Supply Value) tussen zit. Supply Value gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Eazymatch, EazyCV, Google business suite, Office 365, Linkedin, Facebook, Mailchimp, E-boekhouden, Hootsuite, Smartsupp, Perfectview, etcetera.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Supply Value bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Supply Value verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Supply Value blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Supply Value gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Supply Value gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google analitics
 • Linkedin
 • Facebook
 • Smartsupp

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Supply Value en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@supplyvalue.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Supply Value wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Supply Value neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@supplyvalue.nl

 


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden M-consultants BV

Artikel 1              Definities

M-consultants:                M-consultants B.V, alsmede de handelsnamen Supply Value, Supply Talent en
M-Services, hierna te noemen Opdrachtnemer.

Overeenkomst:                Overeenkomst tot het verlenen van adviesdiensten op het gebied van proces-, project- , en interimmanagement, het detacheren van tainees alsmede het (laten) ontwikkelen en beheren van software en ICT infrastructuren.

Vergoeding:                     De financiële vergoeding bestaat uit een uurtarief, exclusief reistijd en eventuele vaste opslag bestrijding kantoorfaciliteiten en/of uit een overeengekomen vaste prijs voor een bepaalde prestatie. Opdrachtgever dient vooraf, bij oplevering en acceptatie een nader overeen te komen percentage van de opdrachtsom te betalen. De andere vergoedingen worden maandelijks achteraf op de werkelijk bestede uren ingediend.

Opdrachtgever:               Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten dan wel aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n).

Diensten en Levering:     In deze algemene voorwaarden verstaan we onder andere onder het verrichten van diensten en leveringen het verstrekken van adviezen op het gebied van proces-, project-, en interimmanagement, het detacheren van tainees alsmede het (laten) ontwikkelen, leveren en beheren van software en ICT infrastructuren.

Derden:                             Door Opdrachtnemer ingeschakelde (rechts) persoon.

Artikel 2              Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningsopdrachten in ruime zin des woord, evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij uitdrukkelijke overeenkomst worden afgeweken. Wijzigingen in deze voorwaarden of eventuele aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Indien een Opdrachtgever in lid 1 bedoelde overeenkomst met Opdrachtnemer sluit, eigen algemene voorwaarden heeft die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, ook indien de voorwaarden van Opdrachtgever een soort gelijke preventiebepaling bevatten.
 4. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn ook ten volle van toepassing op opdrachten of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3              Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Opdrachtnemer is aanvaard.
 2. De Opdrachtgever stemt ermee in, dat Opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door Derden. De toepasselijkheid van 7:404 en 7:404 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Bij het inschakelen van Derden wordt door Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht genomen.
 4. De uitvoering van werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de Opdrachtgever en Derden kunnen terzake geen rechten ontlenen.
 5. De met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichting zodanig na te komen, als na genomen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Opdrachtnemer, naar de maatstaven van het moment van nakomen, mag worden verlangd.
 6. Opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Opdrachtnemer bekende gegevens ter kennis brengen van diegenen binnen Opdrachtnemer voor wie kennisneming van de gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat al gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Op alle door Opdrachtnemer vervaardigde stukken en op alle activiteiten ten behoeve van het ontwikkelen en leveren van maatwerksoftware en ICT infrastructuren berusten het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht) bij Opdrachtnemer. Het eigendom blijft bij Opdrachtnemer berusten. Vermenigvuldiging op welke wijze dan ook door derden is niet toegestaan. Voor het (laten) ontwikkelen en beheren van standaard - en maatwerksoftware en ICT infrastructuren wordt in een afzonderlijke nadere overeenkomst per opdracht afspraken gemaakt over het in dit artikel gestelde recht van Opdrachtnemer.
 9. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst ontbinden dan op te schorten en/of de behandeling van eventuele uit voor werkzaamheden te staken indien de Opdrachtgever niet op het eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid stelt voor het nakomen van diens betaling - en overige verplichtingen.

 

Artikel 4             Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van genoemde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de adviezen verstrekt door Opdrachtnemer en/of het door haar ingeschakelde derden-die de Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtnemer (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschieten in een nakoming van deze Overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
 3. Het vorenvermeld geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de waarde van de opdracht. Voor ingeschakelde derden is dit bedrag beperkt tot hetgeen door Opdrachtnemer in dit het kader van de opdracht is gefactureerd.
 5. Opdrachtnemer is zonder meer niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van onjuiste of onvolledige informatie van de Opdrachtgever en gevolgschade bij de Opdrachtgever (waaronder derving van inkomsten) door welke oorzaak ook ontstaan.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt en eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en roken aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 5             Vergoeding en zekerheid

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een overeengekomen uur- of dagtarief, of bij gebreke daarvan, een redelijk vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen en BTW. De vergoeding is gebaseerd op de ten tijden van aanbieding geldende prijsbepalende factoren. De door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde kosten (zoals reis - en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, et cetera) zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht en indien van toepassing zal het gebruikelijke BTW-tarief worden berekend. De diensten worden in beginsel maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen
 2. Indien na de datum van opdracht een of meer van de kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschied dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen honorarium te wijzigen.
 3. Tevens is de Opdrachtgever onkosten verschuldigd, die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds aan de Opdrachtgever de Vergoedingen in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gedurende het uitvoeren van de opdracht ter zekerheid van betaling een zeker percentage van betaling te verlangen in de vorm van een % van de opdrachtsom bij aanvang, oplevering en acceptatie. De ontvangen bedragen worden, indien nodig, verrekend met de laatste declaratie.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd per 1 januari van elkaar jaar haar tarieven aan te passen.

 

Artikel 6             Betaling

 1. De Opdrachtgever dienen de declaraties van Opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd. Tevens is de Opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, tenminste bedragende 15% van het openstaande saldo.
 2. De Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling 2% vertragingsrente verschuldigd per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom.
 3. Voor de aanmaningen en andere handelingen na de betalingstermijn wordt zonder meer 20 Euro aan administratiekosten gerekend voor Opdrachtgever.
 4. De eventueel gemaakte gerechtelijke executie kosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7             Gegevens, geheimhouding en inzage

 1. De door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht aangelegde dossiers worden gedurende een periode van 3 jaren na opdracht door Opdrachtnemer bewaard.
 2. Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.
 3. Opdrachtgever is ten alle tijden, tegen vergoeding van de gemaakte kosten door Opdrachtnemer, gerechtigd inzage van het dossier te verlangen, met inachtneming van het gegeven dat Opdrachtnemer nimmer is gehouden tot het vrijgeven van bronnen die haar van informatie voorzien.

 

Artikel 8             Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter in het Arrondissement Arnhem is bevoegd te oordelen over geschillen, tenzij anders is overeengekomen.


Een moment geduld, uw sollicitatie wordt verwerkt.