Ruimte voor Best Value Procurement bij aanbesteden

Meer waarde uit de inkoop halen is ook in de publieke sector een belangrijk thema. Maar hoe verhoudt best value procurement zich tot het aanbestedingsrecht? Onze inkoop adviseurs Ramon Abbenhuis en Marno van Houten verkennen de speelruimte en publiceren hierover in vakblad Deal!

Ruimte voor Best Value Procurement bij aanbesteden

Opdrachtgevers in de publieke sector dienen transparant en non-discriminatoir te werken en moeten leveranciers gelijk behandelen. Traditioneel wordt hieraan voldaan door in de aanbestedingsdocumenten uitgebreid te omschrijven aan welke eisen het uit te besteden werk of de uit te besteden dienst aan dient te voldoen, en onder welke voorwaarden een bepaalde score wordt toegewezen. Deze werkwijze borgt de rechtmatigheid, maar zit de doelmatigheid in de weg: de uitbestedende opdrachtgever schrijft de markt in detail de oplossing voor. Toepassing van best value procurement (BVP) komt aan dit bezwaar tegemoet, waardoor de doelmatigheid toeneemt. Maar welke gevolgen heeft dit voor de rechtmatigheid?

BVP-methodiek

Centraal in de BVP-methodiek staan de primaire randvoorwaarden en doelstellingen van de opdracht. De concrete invulling van de doelstellingen en voldoen aan de randvoorwaarden wordt zo veel mogelijk overgelaten aan de marktpartijen. De opdrachtgever bepaalt het waarom, de marktpartij het wat en hoe. Inhoudelijk gebruikt BVP voor het beoordelen van de inschrijvingen scope (ook wel bekend als prestatieonderbouwing, zie Rijt en Santema 2013), planning, risico- en kansendossier (RAVA, Risk Assessment en Value Added plan), prijs en interviews. Met de partij die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft gedaan, wordt de pre-award-fase gestart waarin deze partij haar inschrijving op hoofdlijnen verder concretiseert en waarna tot gunning van de opdracht kan worden overgegaan.

Wilt u het gehele artikel lezen? Hier vind u de download voor het het volledige artikel.