Asset utilization in de transportsector

Wat kan een optimale asset utilization strategie voor uw organisatie betekenen? En wat betekent asset utilization in het bijzonder voor de transportsector?  De transportsector kent vele uitdagingen, verduurzaming is hierbij een van de thema’s die steeds belangrijker wordt. Daarnaast is kostenbesparing een speerpunt voor vele organisaties. Zowel verduurzaming als kostenbesparingen kunnen worden bereikt door efficiënter te werken, naar schatting wordt er namelijk voor 40 tot 60% leeg gereden binnen de transportsector. Door de aanwezige assets zo optimaal mogelijk te benutten wordt efficiëntie behaald, een belangrijk kengetal hierbij is asset utilization. In dit inzicht wordt u meegenomen in asset utilization en daarbij wordt duidelijk wat dit kengetal concreet kan betekenen voor de transportsector. 

Asset utilization als KPI

Asset utilization is een financieel en operationeel kengetal die beide sterk met elkaar te maken hebben. Allereerst wordt asset utilization, ook wel asset turnover, in de financiële wereld gebruikt om uit te drukken hoeveel inkomsten er worden gegenereerd voor elke asset (activa) die een bedrijf bezit. Hierbij worden de inkomsten van een bepaalde periode (in de regel 1 jaar) gedeeld door de gemiddelde activa (assets) van dezelfde periode. Een transportbedrijf heeft bijvoorbeeld van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 verschillende vrachtwagens in bezit met een totale gemiddelde boekwaarde van €800.000. Daarnaast heeft het bedrijf dat jaar een bedrijfspand in bezit met een gemiddelde boekwaarde van €200.000. De gemiddelde boekwaarde van de aanwezige assets in het desbetreffende jaar bedragen daarmee €1.000.000. De inkomsten van het transportbedrijf in 2019 waren in totaal €1.500.000, de asset turnover ratio is dan: €1.500.000/ €1.000.000 = 1,5. Een asset turnover ratio van 1,5 betekent dat er 1,5 euro wordt verdiend voor elke euro aan activa. Voor de logistieke dienstverlening zien we dat het asset turnover ratio vaak rond de 1,2 ligt, terwijl dit voor het treinverkeer nog lager is met een asset turnover ratio van 0,35 (CSIMarket, 2021). Vooral het asset turnover ratio van het treinverkeer is laag, maar dit is te verklaren doordat het gaat om een kapitaalintensieve sector. Dit brengt ons bij de operationele toepassing van asset utilization want door efficiënt gebruik te maken van de assets, is er minder kapitaal nodig waardoor het financiële asset utilization ratio toeneemt met meer winstgevendheid tot gevolg.

Figuur 1 Voorbeelduitwerking Asset turnover

Asset utilization meetbaar maken

De operationele toepassing van asset utilization meet in hoeverre een asset wordt gebruikt in verhouding tot het theoretisch maximaal haalbare. Een vrachtwagen is bijvoorbeeld theoretisch 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar beschikbaar voor ritten. Echter wordt de maximale capaciteit nooit volledig behaald door verschillende oorzaken. Figuur 1 geeft weer welke factoren van invloed zijn op het niet behalen van de maximale capaciteit en daarmee het niet behalen van de maximale asset utilization. Allereerst wordt aan de linkerzijde de totale beschikbare tijd weergegeven, dus 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. Dit volledige potentieel wordt echter nooit volledig benut doordat een asset nooit volledig operationeel is. De oorzaak hiervan is dat een organisatie bijna nooit het volledige jaar in bedrijf is doordat er vrije dagen zijn zoals kerst en nieuwjaarsdag. Wat overblijft is de beschikbare tijd voor operationele activiteiten die echter ook nooit volledig wordt benut doordat er geplande stilstand plaatsvindt met bijvoorbeeld het uitvoeren van preventief onderhoud of wanneer medewerkers moeten pauzeren. De resterende beschikbare tijd voor transport wordt vervolgens ook nooit volledig behaald door ongeplande stilstand als gevolg van storingen waardoor er correctief onderhoud moet plaatsvinden. Verder worden de maximale prestaties vaak niet volledig behaald doordat er prestatieverliezen plaatsvinden als gevolg van vertragingen of omdat er bijvoorbeeld leeg wordt geredenTot slot vinden er in elk proces kwaliteitsverliezen plaats. Zo kunnen ongelukken, verkeerd of onvolledig laden en lossen of andere onvoorziene omstandigheden leiden tot een lagere klanttevredenheid. 

Visuele weergave operationalisatie van Asset Utilization

Figuur 2 Operationalisatie van Asset Utilization

Het opstellen van een effectieve asset utilization strategie

Asset utilization biedt de mogelijkheid om kritisch te kijken naar het gebruik van de assets binnen een organisatie. In figuur 2 werd duidelijk wat asset utilization kan betekenen voor de transportsector en aan welke knoppen gedraaid kan worden om hogere efficiëntie en daarmee meer winstgevendheid te behalen. Aan de hand van de verschillende factoren kan een asset utilization strategie worden opgesteld. Een effectieve asset utilization strategie wordt opgesteld aan de hand van drie onderwerpen, namelijk het optimaliseren van de ritten, het optimaliseren van het onderhoud en het investeren in veiligheid. 

  1. Het optimaliseren van de ritten. Het optimaliseren van de ritten zorgt ervoor dat de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk kan worden benut. Om de ritten te optimaliseren kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een planningssysteem die rekening houdt met factoren zoals de laad- en lostijden, de pauzes van medewerkers, het totale laadvermogen en het minimaliseren van leegrijden. Het optimaliseren zorgt naast kostenbesparingen ook voor een verduurzamingslag. Door efficiënter te werken kan met minder middelen namelijk hetzelfde doel worden bereikt wat betekent dat het milieu minder wordt belast.  
  2. Het optimaliseren van onderhoud. Bij het optimaliseren van onderhoud is het belangrijk dat onderhoud zoveel mogelijk preventief plaatsvindt en zo min mogelijk correctief. Predictive maintenance biedt een oplossing om onderhoud zoveel mogelijk preventief uit te voeren. Supply Value heeft recent een whitepaper over geschreven met een acht stappenplan om predictive maintenance te implementeren. Door het onderhoud zoveel mogelijk te voorspellen neemt het percentage ongeplande stilstand af waardoor de asset utilization toeneemt. Het optimaliseren van onderhoud zorgt er verder voor dat er duurzaam wordt omgegaan met de assets. Door assets tijdig te onderhouden wordt de levensduur verlengd wat kostenbesparingen met zich meebrengt.  
  3. Het investeren in veiligheid. Binnen de transportsector gebeuren er regelmatig ongelukken met grote gevolgen voor de asset utilization. In 2019 waren er dagelijks 17 vrachtwagens betrokken bij een ongeval of gestrand met pech, waardoor de levering van goederen niet kan plaatsvinden of wordt vertraagd (STIMVA, 2019). Om dit tegen te gaan is het van belang dat medewerkers uitgerust achter het stuur zitten en over de juiste kennis beschikken om een voertuig te besturen. Daarnaast draagt goed onderhouden assets ook bij aan een veilige werkomgeving waarmee ongevallen worden voorkomen. Het investeren in veiligheid zorgt enerzijds voor meer tevreden klanten omdat goederen tijdig worden geleverd, en anderzijds kunnen kostenbesparingen worden gerealiseerd doordat het aantal ongelukken wordt gereduceerd.  

Dit inzicht maakt duidelijk wat asset utilization betekent voor de transportsector en de mogelijkheden die er zijn om efficiënter gebruik te maken van de assets met kostenbesparingen tot gevolg. Heeft u naar aanleiding van dit inzicht nog vragen? Of wilt u weten wat asset utilization kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze deskundige consultants. 

Download

Klik hier om het volledige inzicht Asset utilization in de transportsector te downloaden.

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl