Veel organisaties besteden ICT uit op basis van prestatiecontracten. Maar hoe doet u dit op een manier die maximaal aansluit op uw organisatiedoelen, nu en in de toekomst? En hoe borgt u dat het contract ook na afsluiten goed bestuurbaar blijft? Supply Value heeft een groot aantal best practices op dit gebied voor u samengevat in het IT Value Sourcing Model.

Supply Value heeft als inkoopadviesbureau afgelopen jaren voor vele honderden miljoenen euro’s aan ICT prestatiecontracten afgesloten met leveranciers namens haar klanten. Binnen deze projecten maakt Supply Value gebruik van verschillende modellen uit de praktijk en wetenschap. Denk hierbij aan ITL, ASL, BISL, ISO 27001/2, ISO 25010, maar ook aan Best Value Procurement, Systeemgerichte Contract Beheersing, PRINCE2, LEAN, Six Sigma.  Daarnaast hebben wij afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar succesfactoren binnen prestatieinkoop en best value procurement projecten in o.a. de ICT sector. De lessen vanuit deze verschillende bronnen hebben wij sinds 2013 structureel verwerkt in het IT Value Sourcing model.

Een gebalanceerde doelstelling als uitgangspunt

Het IT Value Sourcing Model is gericht op het vaststellen van een gebalanceerde doelstelling voor uw tender. Hierdoor realiseert u maximale waarde voor uw organisatie. Hiervoor gebruiken wij de balanced score card en borgen we dat de doelstelling van de uitbesteding in lijn is met de organisatiedoelen, -strategie en dat er vanuit klant, intern proces, financieel en leren & groei perspectief naar de dienstverlening wordt gekeken.

bepaal uw doelstelling op basis van de balanced score card.

bepaal uw doelstelling op basis van de balanced score card.

Gestructureerd in kaart brengen van de randvoorwaarden

Voor het in kaart brengen van de randvoorwaarden maken we gebruik van een door Supply Value aangepaste versie van het DYA dynamische architectuurmodel. Op basis van de verschillende kijkhoeken van dit model brengen we de huidige situatie, knelpunten en randvoorwaarden in beeld. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de raakvlakken met de omgeving.

itvaluesourcingmodel

Randvoorwaarden worden gestructureerd in kaart gebracht binnen het IT Value Sourcing model.
Het model kent de volgende dimensies:

Primair;

           • Business: welke bedrijfsprocessen zijn in scope, welke functionele en non functionele randvoorwaarden stellen we daar aan (COPAFIJTH, PEST) en welke business raakvlakken zijn er;
           • Informatie: welke informatie wordt verwerkt, welke informatie raakvlakken zijn er en hoe integreren we daar mee;
           • Technologie: welke technologie wordt toegepast, met welke technologie moet de oplossing integreren.

Secundair:

           • Beheer: hoe gaan we de business, informatie en technologie beheren;
           • Beveiliging: welke randvoorwaarden stellen we vanuit beveiliging.

Tertiair:

           • Transitie/implementatie: randvoorwaarden op het gebied van implementatie;
           • Going concern: randvoorwaarden aan de going concern fase;
           • Retransitie/exit: randvoorwaarden ten aanzien van de exit.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen bij het afsluiten van een prestatiecontract met uw leveranciers? Neem contact met ons op en we bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden met u.